Nehnuteľnosti pre Váš biznis

ADMS - realitná kancelária

Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Informácia pre klientov

Vážení klienti,

touto cestou Vás chceme informovať o tom, že naša spoločnosť si riadne plní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upravuje zákon č. 297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

 

Povinnosti vyplývajúce povinným osobám, ktoré sú špecifikované v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z.,sú:

 • písomne vypracovať program vlastnej  činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu;

 • posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý;

 • neobvyklú obchodnú operáciu hlásiť spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP);

 • zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa tohto zákona;

 • zabezpečiť, aby k programu vlastnej  činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu mal nepretržitý prístup každý zamestnanec, ktorý plní úlohy podľa tohto zákona;

 • uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom;

 • vytvoriť finančnej spravodajskej jednotke primerané podmienky na výkon kontroly, poskytnúť jej potrebnú súčinnosť a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly;

 • poskytovať spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP) na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností za obdobie predchádzajúcich piatich rokov.

 

Týmto chceme zároveň informovať, že našla spoločnosť má vypracovaný Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a  je interným predpisom, ktorý konkretizuje jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje ako sa v danom podnikateľskom subjekte budú plniť jednotlivé úlohy vyplývajúce zo zákona č. 297/2008, kto bude za ich plnenie zodpovedný, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov a ako konkrétne sa budú posudzovať neobvyklé obchodné operácie a má zákonom definovaný obsah programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu:

 • prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby,

 • spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,

 • spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 10 ods. 4,

 • postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,

 • postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,

 • postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,

 • postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,

 • určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou,

 • spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,

 • obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,

 • spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.

 

26.04.2017 ADMS, s.r.o.


 

 

Novinky a aktuality
V krátkosti o nás

Činnosť spoločnosti ADMS, s.r.o. je zameraná na oblasť obchodovania s nehnuteľnosťami komerčného charakteru pre obchod, priemysel a logistiku na západe Slovenska. 
Našim klientom vieme nielen poskytnúť kvalitné služby v oblasti realít, ale taktiež zabezpečiť služby v súvisiacich odboroch ako sú oceňovanie nehnuteľností, právne, geodetické služby, finančné, účtovné a daňové poradenstvo, stavebníctvo a architektúra.
Sme Licencovanou kanceláriou NARKS.